Authors
Governance and politics
12.10.2018

Woorden doen geen pijn? Hoe een verhit migratiedebat leidt tot een dehumaniserend migratiebeleid

Europe
Maastricht School of Management
Netherlands

Als we onze politieke leiders mogen geloven, bevindt Europa zich midden in een migratiecrisis. Om Europa’s sociaaleconomische welvaart en cultuur te beschermen, is het dan ook zaak om migratiestromen ‘in te dammen,’‘om te buigen’ of te ‘bestrijden’ door het nemen van ‘operationele maatregelen.’ In eerste instantie klinkt dit als rationeel, professioneel beleid – een verademing in vergelijking met het politieke debat dat op het scherpst van de snede gevoerd lijkt te worden. Maar de ontmenselijking van migranten die door dit soort managementjargon sluipenderwijs plaatsvindt, is wellicht nog problematischer dan verhitte maatschappelijke discussie omdat het voor een groot deel en vaak onbewust bepaald hoe het grote publiek migranten ziet – of juist niet ziet – en inhumaan beleid daarmee normaliseert.

Visit URL
Join our network

Login or register for free to get all access to our network publications. Members can also connect and discuss with other members. Participate in our network.